Motie over aansluiting wet- en regelgeving 18+


Tijdens een Algemeen Overleg van de vaste kamercommissie VWS (21 maart 2016) over de Wet langdurige zorg is een aantal moties aangenomen. Een van de moties heeft betrekking op een onderzoek naar de aansluiting tussen de verschillende wetten waar jongeren met een beperking die 18 jaar worden mee te maken kunnen krijgen. Jongeren die achttien worden kunnen met vijf verschillende stelsels te maken krijgen: de Jeugdwet, passend onderwijs, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Tijdens het debat werd nogmaals benadrukt dat deze doelgroep niet de dupe mag worden van onzorgvuldige overgangen tussen de verschillende wetten en daarom is mede op aandringen van de VGN verzocht aanvullend onderzoek te doen naar de inhoudelijke aansluiting tussen de verschillende wetgeving waar de groep jongeren van 18 tot 23 jaar met een beperking mee te maken hebben. Waarbij vragen opkomen als: Hoe gaat het nu? Wat zijn de knelpunten? Wat kan beter? Het kabinet heeft dit verzoek ingewilligd. Het VUmc (afdeling sociale geneeskunde) heeft al eerder een onderzoeksvoorstel besproken met VWS. Ook Staatssecretaris Van Rijn heeft een aantal keren in een debat en/of voortgangsrapportage het onderzoeksvoorstel genoemd. Dit onderzoek is echter nog niet van start gegaan.

Bron: www.vgn.nl

Verder lezen
Terug naar overzicht