Motie tot vrijstelling visquota in Successiewet


Verwijzing

(FBN 1994, 32)

De Tweede Kamer heeft een motie van de leden Vreugdenhil en Smits aanvaard waarin de staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de regeling voor het schenkings- en successierecht zoals die is neergelegd in een resolutie van 21 oktober 1992 voor melk- en mestquota bij bedrijfsopvolging in de rechte lijn (FBN 1993, nr 25) van toepassing te verklaren op visquota. Het is strijdig met het gelijkheidsbeginsel en overigens ook ongewenst dat de visquota anders worden behandeld dan de quota in de agrarische sfeer.

Verder lezen