MRL-verordening (EG) 396/2005 gewijzigd


In Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong vastgesteld.

Voor acetochloor, chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in deel A van bijlage III bij de Verordening. Voor 2-naftyloxyazijnzuur waren nog geen MRL’s vastgesteld. Dit is nu wel gedaan.

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA voldoen de wijzigingen van de MRL’s aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 396/2005 en wordt deze daarom nu aangepast.

 

Publicatieblad EU L 100 van 17 april 2015, p. 10

Verordening (EU) 2015/603 van de Commissie van 13 april 2015 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-naftyloxyazijnzuur, acetochloor, chloorpicrine, diflufenican, flurprimidol, flutolanil en spinosad in of op bepaalde producten

 

Verder lezen
Terug naar overzicht