Na verwijzing: huurwaardeforfait ook van toepassing bij persoonlijk recht van gebruik


Samenvatting

Belanghebbende heeft in juli 1998 een koopcontract gesloten ter zake van een in Portugal gelegen woonhuis met een boomgaard, waarbij overeengekomen werd dat de levering zou plaatsvinden in november 2000 na volledige betaling van de koopsom. In de tussenliggende periode heeft belanghebbende het genot van de onroerende zaak gehad onder de voorwaarde dat hij het niet mocht verhuren en dat hij geen paarden van derden mocht weiden. Na verwijzing door de Hoge Raad (NTFR 2008/303) is nog in geschil of het huurwaardeforfait het hele jaar 2000 of pas vanaf de levering in november van toepassing is. Tevens is de waarde van de onroerende zaak in geschil.

Het hof oordeelt dat het huurwaardeforfait het gehele jaar van toepassing is, nu de onroerende zaak aan belanghebbende het gehele jaar 2000 ter beschikking stond. Anders dan belanghebbende stelt, is het voor de toepassing van het huurwaardeforfait niet van belang of belanghebbende eigenaar van de woning in juridische zin was. Ten aanzien van de waarde sluit het hof zich aan bij de door de inspecteur verdedigde waarde, zich baserende op de door belanghebbende betaalde koopprijs. Een lagere waarde heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt.

(Beroep ongegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht