Naar een vernieuwd appartementsrecht! (2001.49.2366)


Mede naar aanleiding van het in 1997 verschenen KNB-preadvies is een werkgroep in het leven geroepen, die onlangs een advies tot aanpassing van titel 9 van boek 5 BW heeft uitgebracht. Van Velten, tevens voorzitter van de werkgroep, bespreekt het advies dat een concept-wetsvoorstel met artikelsgewijze toelichting bevat; het voorstel met toelichting is integraal afgedrukt.

1. Voorgesteld wordt aan art. 5:106 BW een nieuw lid toe te voegen, waardoor buiten twijfel wordt gesteld dat ook een onbebouwd stuk grond (…

Verder lezen