Naïviteit met een prijskaartje (1996.32.3278)


X is in het Handelsregister aangewezen als directeur van de BV waarin zijn zwager een onderneming drijft. Hij wordt in die hoedanigheid aansprakelijk gesteld voor een belastingschuld van de BV van ƒ 380.000. X heeft zich nooit met de BV bemoeid.

De Rechtbank overweegt dat X wist dat hij als directeur is ingeschreven.

Het feit dat hij zich geheel afzijdig heeft gehouden van de BV en heeft toegelaten dat een ander de gang van zaken bepaald, brengt mee dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. X is terecht…

Verder lezen