Nakoming van lijfrentegift aan ANBI door erfgenaam leidde niet tot IB-aftrek


X is erfgenaam in een nalatenschap die in 2002 is opengevallen. Tot de nalatenschap behoort onder meer een verplichting uit hoofde van een periodieke lijfrentegift die de erflaatster had gedaan aan een algemeen nut beogende instelling. De lijfrenteverplichting was niet door het overlijden van de schenkster vervallen omdat de verplichting mede afhankelijk was van het overlijden van een ander. Na het overlijden is uitvoering gegeven aan de verplichting jegens de ANBI. Thans is voor de Rechtbank in geschil of X recht heeft op de giftenaftrek.

Volgens de Rechtbank hebben de…

Verder lezen
Terug naar overzicht