Natuurbeschermingswet 1999? (1999.07.2069)


Bespreking van de hoofdlijnen van de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 en de veranderingen ten opzichte van de bestaande wet. Inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt niet eerder dan in het voorjaar van 1999 verwacht. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de doelstelling van de nieuwe wet en het instrumentarium. Met betrekking tot het instrumentarium worden besproken: het Natuurbeleidsplan en het natuurplanbureau, de aanwijzing van beschermde natuurmonumenten en de daaraan verbonden rechtsgevolgen, de aanwijzing van een beschermd landschapsgezicht en van gebieden in verband met internationale verplichtingen, de mogelijkheden van schadevergoeding en…

Verder lezen