NBSTRAF 2017/301, Hoge Raad 04-07-2017, ECLI:NL:HR:2017:1279, 3854.16 (met annotatie van dr. mr. L.E.M. Hendriks)

Inhoudsindicatie

Bedrijfsongeval, Maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen

Samenvatting

Bij zijn oordeel over de vraag of de werkgever alle maatregelen heeft getroffen in de zin van art. 5 lid 1 Besluit risico’s zware ongevallen 1999, heeft het Hof vooropgesteld dat de vraag moet worden beantwoord “of dit specifieke incident had kunnen uitgroeien tot een zwaar ongeval”. In de tekst noch de geschiedenis van de totstandkoming van het Besluit zijn echter aanknopingspunten te vinden voor een dergelijke uitleg van voormelde bepaling, die neerkomt op het stellen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht