Nederlands tonnageregime door Europese Commissie goedgekeurd


Samenvatting

De Europese Commissie heeft de wijzigingen goedgekeurd die Nederland van plan is aan te brengen in zijn tonnageregime. Deze regeling biedt scheepvaartmaatschappijen de mogelijkheid om de winst uit zeescheepvaart te bepalen aan de hand van de tonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald (art. 3.22 t/m 3.24 Wet IB 2001 en art. 8 Wet VPB 1969).

Het Nederlandse tonnageregime was aanvankelijk in 1996 door de Commissie goedgekeurd en is later aangepast aan de huidige richtsnoeren inzake staatssteun voor het zeevervoer (PB C 13 van 17 januari 2004, p. 3). In 2008 maakten de Nederlandse autoriteiten hun voornemen bekend om twee wijzigingen aan te brengen in het tonnageregime (wet van 18 december 2008, Stb. 2008, 565, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)). De eerste heeft betrekking op grote schepen van meer dan 50.000 nettoton, waarvoor Nederland voorstelt een lagere schaal te introduceren van 0,50 euro per dag per 1.000 nettoton. De tweede wijziging betreft ondernemers die zich met als 'scheepsmanagement' aangeduide activiteiten bezighouden, waarvoor Nederland voorstelt de grondslag met 75% te verlagen. De geplande verlaging moet een tegengewicht vormen voor het gebrek aan stimulansen voor dergelijke ondernemingen om hun activiteiten in de Gemeenschap te ontplooien. Nu moeten zij een veel hoger percentage van hun winst als belasting betalen dan scheepseigenaren. Tegelijk is de uitbesteding van scheepsmanagement een algemene trend waardoor efficiëntie en concurrentiekracht sterk worden verhoogd. De Commissie is van mening dat beide wijzigingen verenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en kunnen bijdragen tot de belangen van de Gemeenschap op het…

Verder lezen
Terug naar overzicht