Nieuw Bouwbesluit 2012


Sinds 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking. Het Bouwbesluit 2012 vervangt het Bouwbesluit 2003. Doel van het nieuwe Bouwbesluit is om bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken. De Rijksoverheid meldt ook in de toelichting dat het nieuwe bouwbesluit voorschriften d bevat die tot nu toe waren opgenomen in het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit, de gemeentelijke bouwverordeningen en het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Tevens zijn in het nieuwe besluit Europese voorschriften en aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen meegenomen.

Doel van dat samenvoegen van de voorschriften in één nieuw bouwbesluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. De Rijksoverheid licht toe dat de grootste verandering in het nieuwe bouwbesluit is dat er nu één set technische voorschriften is voor het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen en andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. Daarbij zijn er nieuwe en aangepaste eisen, zoals op het gebied van brandveiligheid, natuurlijke ventilatie en het geven van een nieuwe bestemming aan leegstaande kantoorgebouwen. Voor dit laatste punt geldt dat de noodzakelijke ontheffing van de gemeente komt te vervallen om de herbestemming te vergemakkelijken. Hier zijn landelijke voorschriften voor in de plaats gekomen. Met de sloop van een bouwwerk mag men voortaan al beginnen na een zogenoemde sloopmelding bij de gemeente. Natuurlijk zijn er eisen voor de minimale kwaliteit en veiligheid. Voor woningen is een nieuwe eis dat in slaapkamers van nieuwe woningen een raam moet kunnen worden opengezet en is een buitenruimte, zoals een tuin of balkon, verplicht.

Er is ook een helpdesk ingericht…

Verder lezen
Terug naar overzicht