Nieuw samenvoegbesluit over direct durfkapitaal (tante Agaath)


Samenvatting

De staatssecretaris heeft twee besluiten over direct durfkapitaal (tante-Agaathleningen) samengevoegd en geactualiseerd. Het betreft de besluiten van 27 december 2000, nr. CPP2000/2837M en 26 augustus 2005, nr. CPP2005/2100M, NTFR 2005/1110. In onderdeel 3.3.2 is opgenomen dat de aldaar bedoelde toelichting niet bij de aangifte behoeft te worden gevoegd.

Verder zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

Nieuwe regelgeving

Hierna is opgenomen een door de bureauredactie opgemaakte inhoudsopgave van het besluit, aangevuld met de letterlijke tekst van de goedkeuringen. Het gehele besluit is als brondocument opgenomen op onze site.

1. Inleiding

2. Gebruikte begrippen en afkortingen

3. Beginnende ondernemer

3.1. Overname (gedeelte van) onderneming

Goedkeuring

Gezien het voorgaande keur ik goed dat geldleningen die worden verstrekt na afloop van het jaar waarin een onderneming door een beginnende ondernemer is overgenomen, doch uiterlijk zes maanden na het tijdstip van overname, worden aangemerkt als geldlening aan een beginnende ondernemer.

3.2. Beginnende rechtspersoon

Goedkeuring

Ik keur onder de volgende voorwaarden goed dat een rechtspersoon een beginnende ondernemer kan zijn indien de onderneming meer dan acht jaar geleden is gedreven voor rekening van de huidige aandeelhouder.

Voorwaarden

De aandeelhouder:

  1. heeft op geen enkel moment direct of indirect een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet IB 2001 gehad in de rechtspersoon waarbinnen de onderneming in die periode werd uitgeoefend;

  2. is op geen enkel moment, al dan niet tezamen met zijn partner, voor 5% of meer gerechtigd geweest in de winst van deze onderneming.

3.3. Samenwerkingsverbanden(personenvennootschappen…

Verder lezen
Terug naar overzicht