Nieuwe aanpak voor falende verzekeraar


Op 23 december 2016 heeft de ministerraad ingestemd met het Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars. Het wetsvoorstel herziet het bestaande wettelijk kader en biedt DNB nieuwe instrumenten en bevoegdheden om in te kunnen grijpen wanneer een verzekeraar of een verzekeringsgroep in de problemen is.

Recovery en resolution planning
Bijna alle verzekeraars zullen op basis van de nieuwe regels plannen moeten gaan opstellen waarin zij inventariseren welke maatregelen ze kunnen en zullen nemen wanneer hun financiële positie sterk verslechtert. DNB zal daarnaast voor grote verzekeraars afwikkelingsplannen opstellen waarin DNB de strategie voor de afwikkeling van de verzekeraar bepaalt, belemmeringen voor de afwikkeling signaleert en zo nodig wegneemt. Als een verzekeraar faalt, zal DNB beter in staat zijn onderdelen van de verzekeraar zoals de verzekeringsportefeuille te isoleren en over te dragen aan een andere partij of een overbruggingsverzekeraar.

Bail-in
De wet regelt dat een eventueel noodzakelijke bail-in om de verliezen op te vangen, wordt verruimd tot alle schuldeisers. Voordat polishouders verliezen leiden zullen eerst de aandeelhouders en alle andere schuldeisers verliezen moeten absorberen. Pas op laatst komen de polishouders aan de orde. Op deze manier worden de polishouders beter beschermd. Verder wordt nu uitdrukkelijk bepaald dat schuldeisers, en dus ook polishouders, na afwikkeling beter af moeten zijn dan wanneer niet zou zijn ingegrepen en de onderneming failliet zou zijn gegaan.

Faillissement verzekeraar
Verder wordt de procedure voor het faillissement van een verzekeraar aangepast. Polishouders kunnen als bevoorrecht schuldeisers aanspraak maken op bijna alle bezittingen van de verzekeraar maar moeten onder de huidige wet relatief lang op hun uitkering wachten. Dit kan tot grote problemen leiden. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat de curator van een failliete verzekeraar onmiddellijk na het uitspreken van het faillissement polishouders een voorschot kan geven op hun uitkering uit de boedel. Ook voor deze aanpassing geldt dat het doel is om de belangen van polishouders bij een failliete verzekeraar beter te beschermen.

Bron: ministerie van Financiën en ministerie van Veiligheid en Justitie

Verder lezen
Terug naar overzicht