Nieuwe regels Milieueffectbeoordeling (MER) per 1 juli


Op 1 juli 2010 worden de nieuwe wettelijke regels van kracht voor milieueffectbeoordeling (ook wel aangeduid als: m.e.r.). Volgens het Ministerie van VROM leidt de herziening van de mer-wetgeving tot een belangrijke verlaging van de regel-en lastendruk en een meer samenhangend systeem van milieubeoordelingen voor plannen en projecten.

Het Ministerie licht toe dat het zwaartepunt van de milieubeoordeling straks ligt op het niveau van plannen en bij projecten waar belangrijke afwegingen in relatie tot het milieu aan de orde zijn die niet worden meegenomen in de vergunning. De huidige m.e.r.-wetgeving kent nu een plan-m.e.r.- en een project-m.e.r.-procedure. Dit wijzigt per 1 juli 2010 in een zogeheten ‘eenvoudige’ en ‘uitgebreide’ procedure.

Een eenvoudige procedure geldt voor projecten die een milieuvergunning nodig hebben en waarvoor géén passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 hoeft te worden gemaakt. De uitgebreide procedure geldt voor alle andere projecten alsmede voor alle plannen.

Het Ministerie meldt dat de belangrijke vermindering van regel- en lasten druk vooral zal worden bereikt door de vereenvoudiging van de procedure voor alle projecten. Er hoeft bijvoorbeeld geen startnotitie te worden opgesteld, de Commissie voor de m.e.r. behoeft in de beginfase van de procedure (richtlijnenfase) niet meer verplicht om advies te worden gevraagd en het ‘meest milieuvriendelijke alternatief’ (ook wel aangeduid als: MMA) vervalt. Voor plannen verandert er volgens VROM niet veel. Een belangrijk verschil is dat de nieuwe procedure de verplichting kent om de gelegenheid te bieden…

Verder lezen
Terug naar overzicht