Nieuwe wetsvoorstellen (2011.42.2004)


De Minister van Financiën heeft op 24 mei 2011 maar liefst zeven wetsvoorstellen met betrekking tot de financiële markten aan de Tweede Kamer aangeboden. De belangrijkste hiervan zijn het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2012 (Kamerstukken II 2010/11, 32 781), het wetsvoorstel Wet versterking governance van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten (Kamerstukken II 2010/11, 32 782) en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het Financieel Toezicht, de Wet Financiële Markten BES en de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt) in verband met de introductie van de geschiktheidseis en de versterking van de samenwerking tussen de toezichthouders in het kader van de geschiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets (Kamerstukken II 2010/11, 32 786). 
Zoals de (lange) titel van het laatstgenoemde wetsvoorstel al zegt, bevat dit wetsvoorstel wijzigingen van de in die wetten neergelegde regelingen met betrekking tot de deskundigheid van de bepalers van het dagelijks beleid en van leden van het orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken (commissarissen) van de door die wetten gereguleerde ondernemingen. Voorgesteld wordt de (huidige) in de Wft en de Wtt neergelegde deskundigheidseis te vervangen door een geschiktheidseis.
Het wetsvoorstel Wijzigingswet Financiële Markten 2012 bevat zowel inhoudelijke als technische wijzigingen van de Wft. Bovendien bevat het wijzigingen van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten, waaronder de Bankwet 1998, de Sanctiewet 1977, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten, de Wwft en de Wtt. 
Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een grondslag op basis waarvan het mogelijk wordt om ter uitvoering van EU-verordeningen een bevoegde toezichthouder aan te wijzen en het door deze toezichthouder – zo nodig – opleggen van sanctiemaatregelen.

AA, katern 120, p. 6734 e.v. (MK)

Verder lezen
Terug naar overzicht