NJO April 2008 Erfrecht


Wilsgebrek bij opmaken testament in 2004. Contra-getuigenverklaringen van onder meer door notaris, kandidaat-notaris, getuigen bij verlijden. Onderbouwing stelling dat erflater op de dag van passeren testament goed wist wat hij deed en wat hij wilde. Belang controlevragen van notaris.
Rechtbank Zwolle-Lelystad, 16 januari 2008, 105764-3/HA ZA 05-185, LJN BC7709

Vruchtgebruik van verpacht registergoed. Bevoegdheid vruchtgebruikster tot beheer van aan vruchtgebruik onderworpen goederen omvat tevens haar bevoegdheid om zelfstandig in rechte aanspraak te maken…

Verder lezen
Terug naar overzicht