Naar de inhoud

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatiefvoorstel dat normalisering van de rechtspositie van ambtenaren tot doel heeft. De initiatiefnemers beogen een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in de private sector tot stand te brengen. Uitgangspunt daarbij is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in die gevallen worden de voor ambtenaren afwijkende bepalingen behouden. Het voorstel houdt in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is. Daarmee wordt ook de publiekrechtelijke rechtsbescherming tegen handelingen en besluiten ten aanzien van ambtenaren beëindigd. Rechtsbescherming zal nog slechts privaatrechtelijk van karakter zijn. Consequentie van het voorstel is dat werknemers in het openbaar onderwijs in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht vallen, maar net als werknemers in het bijzonder onderwijs zullen vallen onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Zie: http://iturl.nl/snLB1nS