Nota inzake modernisering van het ondernemingsrecht


Onlangs heeft de minister van Justitie een nota inzake de modernisering van het ondernemingsrecht aan de Tweede Kamer aangeboden. De nota beoogt een kader te bieden voor de beoordeling van bestaande wetsvoorstellen inzake het ondernemingsrecht. Tevens worden beleidsinitiatieven voor de verdere aanpassing van dat recht bekendgemaakt.

De nota gaat in op de doelstellingen van het ondernemingsrecht en de factoren waarmee de wetgever rekening moet houden. De knelpunten waaraan moet worden gewerkt worden beschreven. Aan de orde komen onder meer de inrichting van de grote vennootschap, waaronder de structuurregeling en certificering/openbare biedingen, en de inrichting van de kleinere vennootschappen, waaronder de vereenvoudigde BV en de personenvennootschap. De gedachten over de vormgeving van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht worden weergegeven. De nota bevat voorts een overzicht van de lopende en op stapel staande projecten en wordt afgesloten met een plan van aanpak.

Gesteld wordt dat het ondernemings- en vennootschapsrecht op drie terreinen aan verbetering toe is: herstel van het machtsevenwicht in kapitaalvennootschappen, verbetering van de betrouwbaarheid/integriteit van rechtspersonen en meer in het algemeen flexibilisering en versoepeling van de inrichting van rechtspersonen.

Op het gebied van de verbetering van de interne bevoegdheids- en verantwoordingsstructuur in grotere vennootschappen en de verbetering van de betrouwbaarheid van de financiële informatie zijn onder meer de volgende toezeggingen reeds uitgevoerd:
- de Wet van 18 april 2002 tot openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit van bestuurders en commissarissen, in werking getreden op 1 september 2002;
- de wetgeving inzake de splitsing tussen het besluit tot vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissarissen, in werking getreden op 1 december 2001;
- de wetgeving met betrekking tot de structuurregeling in grote vennootschappen die op 1 oktober 2004 in werking zal treden.

Het streven naar meer flexibele rechtsvormen die passen bij de behoeften van de hedendaagse ondernemer wordt uitgewerkt in een aantal voorstellen, waaronder:
- het wetsvoorstel personenvennootschappen vernieuwt de rechtsvormen maatschap en firma en biedt de mogelijkheid voor een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid;
- de oprichting van een Europese vennootschap (SE) wordt op grond van een EG-verordening en -richtlijn vanaf 8 oktober 2004 mogelijk. Wetsvoorstellen ter uitvoering zijn in november 2003 bij de Tweede Kamer ingediend.
- een EG-verordening maakt vanaf 2006 de Europese coöperatieve vennootschap mogelijk. Een uitvoeringswet is in voorbereiding.
- het voorontwerp van wet voor de versoepelde BV zal naar verwachting in het najaar ter beschikking komen voor commentaar.

TK 2003-2004, 29752 nrs 1 en 2

Verder lezen