Notaris niet aansprakelijk voor beschikkingsonbevoegdheid verzekeringsagent


X BV treedt op als gevolmachtigd agent voor verschillende verzekeringsmaatschappijen. Eén van de directeuren van X BV (hierna A) heeft een grote lening verstrekt aan X BV. In verband hiermee heeft X BV bij notariële akte ten behoeve van A een stil pandrecht gevestigd op de premievorderingen op verzekeringnemers die een verzekering hebben ondergebracht bij een Duitse verzekeraar. Enige tijd later gaat X BV failliet. Dan blijkt dat X BV beschikkingsonbevoegd was ten aanzien van de premievorderingen. A stelt notaris N aansprakelijk omdat N de beschikkingsbevoegdheid van X…

Verder lezen