Naar de inhoud

Officiële publicaties

Staatscourant

09-11-2016, Staatscourant 2016, 60223

Kennisgeving van ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet i.v.m. de aanpassing van diverse excretieforfaits alsmede de indeling in diercategorieën

04-11-2016, Staatscourant 2016, 58349

Aanbieding ontwerp partiële herziening Programma Aanpak Stikstof

03-11-2016, Staatscourant 2016, 58151

Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel V10 ter bescherming van de bedekte onbelichte productieteelt van tomaat, 2016

Kamerstukken

25-11-2016, Bijlage bij kamerstuk 34532, nr. B, Eerste Kamer

Brief aan de Tweede Kamer van 18 november 2016 inzake maatregelenpakket fosfaatreductie

25-11-2016, Kamerstuk 2016-2017, 32849, nr. 96, Tweede Kamer

Mijnbouw; Brief minister alternatievenafweging verwerking productiewater Schoonebeek

25-11-2016, Kamerstuk 2016-2017, 33576, nr. 93, Tweede Kamer

Natuurbeleid; Brief staatssecretaris voortgangsbrief Natuur

25-11-2016, Kamerstuk 2016-2017, 34532, nr. 44, Tweede Kamer

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten; Tweede nota van wijziging

24-11-2016, Bijlage bij kamerstuk 33136, nr. A, Eerste Kamer

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

24-11-2016, Kamerstuk 2016-2017, 33118, nr. 43, Tweede Kamer

Omgevingsrecht; Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving

24-11-2016, Kamerstuk 2016-2017, 34390, nr. B, Eerste Kamer

Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen; Eindverslag

23-11-2016, Kamerstuk 2016-2017, 33136, nr. A, Eerste Kamer

Structuurvisie Ondergrond…