Om herziening van een herzieningsuitspraak kan niet worden verzocht


Samenvatting

Bij arrest van 12 december 2008 heeft de Hoge Raad een verzoek van belanghebbende tot herziening van een arrest van 5 oktober 2007 niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht. Belanghebbende heeft nu verzocht om herziening van beide arresten. Voor zover het verzoek ziet op een herziening van het arrest van 12 december 2008, moet het niet-ontvankelijk worden verklaard. Immers, slechts ter zake van een oorspronkelijk uitspraak van de Hoge Raad kan om herziening worden gevraagd. Voor zover het verzoek ziet op een herziening van het arrest van 5 oktober 2007 wordt het afgewezen, nu de door belanghebbende aangevoerde feiten reeds bij het wijzen van het arrest bekend waren.

Feiten

Bij arrest van 12 december 2008, nr. 07/12922, heeft de Hoge Raad een verzoek van belanghebbende tot herziening van zijn arrest van 5 oktober 2007, nr. 462, niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig betalen van het griffierecht.

Geschil

Aan de orde is het verzoek tot herziening van de arresten van 5 oktober 2007 en 12 december 2008.

Rechtsoverwegingen

2.1. Voor zover het verzoek van belanghebbende aldus moet worden opgevat dat zij verzoekt om herziening van het arrest van de Hoge Raad van 12 december 2008, waarbij haar eerder gedane verzoek tot herziening van het arrest van 5 oktober 2007 niet-ontvankelijk is verklaard, heeft het volgende te gelden.

Op grond van artikel 29 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: de AWR) in verbinding met artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan van een (oorspronkelijke) uitspraak…

Verder lezen
Terug naar overzicht