Om niet verstrekte kost en inwoning aan studerend kind (1997.17.3197)


Het verschaffen van kost en inwoning aan een studerend kind leidt niet zonder meer tot aftrek als buitengewone lasten als er geen recht bestaat op studiefinanciering of kinderbijslag. Niet iedere bijdrage in het levensonderhoud en in de studiekosten van een studerend, meerderjarig kind jonger dan 21 jaar vloeit voort uit de wettelijke onderhoudsplicht. Deze plicht is er alleen indien en voor zover door de bijdrage wordt voorzien in de behoefte van het kind ex art. 1:397 lid 1 BW. De Hoge Raad oordeelt dat in casu het verstrekken…

Verder lezen