Waterrecht

Het waterrecht is een onderdeel van het omgevingsrecht en omvat de wet- en regelgeving rondom de waterhuishouding. Hierbij kun je denken aan sanering van vervuild water, in stand houden van waterreserves maar ook het beschermen tegen waterrampen. 

De Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van het waterrecht bestaat uit de Waterwet, het Waterbesluit en de Waterregeling. Buiten deze specifieke wetten omvatten onder meer het Activiteitenbesluit milieubeheer (Barim), het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) ook waterregelgeving.

Belangrijke thema’s in het waterrecht

  • Waterbeheer
  • Watervergunning 
  • Handhaving: sancties, rechtsbescherming, aansprakelijkheid

Op Europees niveau spelen binnen het Waterrecht twee Europese richtlijnen een belangrijke rol. Zo is ten behoeve van een goede drinkwaterkwaliteit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (2000/60/EG)  van kracht. Daarin zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) is.

Daarnaast heeft de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) tot doel waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen tegen te gaan en verdere verontreiniging door nitraten te voorkomen. Deze richtlijn is van groot belang voor Nederland omdat de Nederlandse melkveehouders zich bij de productie van fosfaat aan een door de Europese Commissie vastgesteld nationaal fosfaatplafond moeten houden.

Wat biedt Sdu op het gebied van waterrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het waterrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In OpMaat Omgevingsrecht vindt u  nieuws, officiële publicaties en jurisprudentie op het gebied van het watterrecht  De wettenbundel Wetgeving Omgevingsrecht 2017 bevat een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van het Omgevingsrecht, waaronder het Waterrecht. Daarnaast worden in het boek Grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer de verschillende vormen van grensoverschrijdende samenwerking besproken.

Waterrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(3.694 artikelen)

Uit het archief