Omzetting stichting in BV: géén omzetting vermogen in aandelen


De bij notariële akte opgerichte Stichting S oefent haar activiteiten uit zonder winstoogmerk. In een op 17 april 2003 gehouden vergadering besluit het bestuur tot omzetting van S in een BV. Het bestuur wil conform de akte van omzetting van notaris N het gehele eigen vermogen omzetten in aandelen die vervolgens zullen worden uitgegeven aan M BV, een vennootschap met een vergelijkbaar doel als S. Het voorstel tot omzetting en statutenwijziging conform de door N opgestelde ontwerpakte wordt met algemene stemmen aangenomen.

Het bestuur verzoekt de Rechtbank toestemming tot omzetting…

Verder lezen