Onderhandse borgtochtakte zonder toestemmingsvereiste: notaris aansprakelijk (1996.52.2530)


In zijn noot onder het arrest van de HR van 4 oktober 1996, RvdW 1996, 192; JBN 1996, nr 100 over de aansprakelijkheid van de notaris die niet waarschuwde voor het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW bij het verlenen van zijn medewerking aan een onderhandse borgtochtovereenkomst, stelt Wessels dat status schuld maakt, maar met gradaties. Hij ziet deze voorshands in: a) de aard van het gebrek; b) de mate van redelijke taakuitoefening die 'men' mag verwachten; en c…

Verder lezen