Onderhandse verkoop door de curator; is de BTW voor de fiscus of voor de bank?


Uitgangspunt

De curator in een faillissement verkoopt onderhands zaken waarop een pandrecht rust ten behoeve van de bank. Artikel 58 van de Faillissementswet (FW) schetst een tweetal situaties waarin dit zich kan voordoen:

1. De curator heeft de bank een termijn gesteld om zijn recht uit te oefenen, maar deze laat de termijn ongebruikt verstrijken. Blijkens het eerste lid van artikel 58 FW is de curator dan bevoegd de zaak te verkopen, doch rust het pandrecht op de opbrengst.

2. De curator heeft de zaak…

Verder lezen