Faillissementsrecht

Faillissementsrecht: een introductie

Het faillissementsrecht wordt traditioneel onder het ondernemingsrecht geschaard, maar is in de loop der jaren een zelfstandig rechtsgebied geworden. Faillissementsrecht dan wel insolventierecht regelt de verhouding van een schuldenaar tot zijn of haar schuldeiser(s) die door financiële moeilijkheden in betalingsmoeilijkheden verkeert. Naast de faillissementsprocedure zijn binnen de Faillissementswet eveneens regelingen opgenomen voor de surséance van betaling en de schuldsanering voor natuurlijke personen (WSNP).  

Ontwikkelingen binnen het faillissementsrecht

Vanwege de financiële crisis heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie alsnog besloten over te gaan tot het op bepaalde punten bijstellen van de Faillissementswet via Wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht. Met deze benadering kiest het Ministerie een andere benadering dan waarvoor gekozen was in het in 2007 gepresenteerde Voorontwerp Insolventiewet. Dit voorontwerp voorzag in een integrale herziening van de Faillissementswet.

De herijking van Faillissementswet bestaat uit een drietal pijlers, te weten:  i) fraudebestrijding; (ii) versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven; en (iii) modernisering van het faillissementsrecht. Inmiddels is de fraudebestrijdingspijler afgerond met de inwerking van de Wet  herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod per 1 juli 2016 als de inwerking van de Wet versterking positie curator per 1 juli 2017. Hiermee heeft de wetgever het instrumentarium voor de bestrijding van faillissementsfraude versterkt, zowel in civielrechtelijke als in strafrechtelijke zin. 

De voorstellen voor het versterken van het reorganiserend vermogen van de Faillissementswet zijn de wetsvoorstellen Wet Continuïteit Ondernemingen 1, 2 en 3 (WCO 1, 2 en 3). Deze wetsvoorstellen zijn momenteel in behandeling dan wel in voorbereiding. Het doel van WCO 1 is het formaliseren van de mogelijkheid tot het aanwijzen van een beoogd curator om de afwikkeling van faillissementen te faciliteren en de doorstart van levensvatbare bedrijfsonderdelen na faillissement te bespoedigen zodat waarde en werkgelegenheid behouden kunnen blijven. Het voorontwerp sluit aan bij een praktijk die zich in de afgelopen jaren bij de meeste rechtbanken heeft ontwikkeld. WCO 2 is bedoeld om een dwangakkoord buiten faillissement of surseance mogelijk te maken. Het voorstel moet voor een debiteur de mogelijkheid openen zijn schulden te herstructureren op basis van een akkoord met haar schuldeisers en aandeelhouders, waarbij hun rechten worden gewijzigd.

Thema’s in het faillissementsrecht

Veel voorkomende onderwerpen binnen het faillissementsrecht zijn onder meer de actio pauliana, bestuurdersaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van curatoren in persoon als in zijn hoedanigheid als curator. Daarnaast spelen aspecten ten aanzien van de financiering van ondernemingen in financiële moeilijkheden een rol als de uitwinning van hypotheek- en pandrechten door de schuldeisers van de in betalingsmoeilijkheden verkerende schuldenaar. Verder zijn processuele elementen van de Faillissementswet van belang zoals onder meer het bestuur en beheer na faillietverklaring, de verificatie van schuldvorderingen en de vereffening van de boedel. Tot slot worden ondernemingen in financiële moeilijkheden geregeld geconfronteerd met fiscale aspecten en dan in het bijzonder wat betreft de Invorderingswet 1990. 

Europa en het faillissementsrecht

Ook op Europees niveau zijn er ontwikkelingen binnen het faillissementsrecht. Sinds 2000 kunnen ondernemingen in financiële moeilijkheden, die in meerdere Europese lidstaten actief zijn, een beroep doen op de Europese Insolventieverordening (IVO). Deze verordening leidt de afwikkeling van grensoverschrijdende faillissementen in goede banen. 

Daarbij is overigens van belang dat op 26 juni 2017 de herziene Insolventieverordening in werking treedt en waarin een aantal verfijningen zijn opgenomen. Zo is onder meer de regeling voor secundaire procedures uitgebreid en is het domein van de verordening uitgebreid naar debtor-in-possession-procedures. Daarnaast bevat de herziene verordening bepalingen met betrekking tot groepen van insolvente vennootschappen en voorziet het in een koppeling van de nationale insolventieregisters.  

Wat biedt Sdu op het gebied van faillissementsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het faillissementsrecht. Niet alleen biedt Sdu het Commentaar Insolventierecht maar ook het Tijdschrift Financiering Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP). Daarnaast wordt u dagelijks op de hoogte gehouden van relevante uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving binnen Sdu OpMaat Insolventierechtpraktijk. In Sdu OpMaat Insolventierecht vindt u naast nieuws en officiële publicaties ook jurisprudentie uit de «JOR» en commentaar op de wet- en regelgeving uit het Sdu Commentaar Insolventierecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren. 

Faillissementsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(6.459 artikelen)

Uit het archief