Ongemotiveerde uitspraak op verzet kan niet in stand blijven


Samenvatting

De rechtbank heeft het namens belanghebbende ingestelde beroep via de weg van vereenvoudigde behandeling niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet overleggen van een schriftelijke machtiging. Het hiertegen gedane verzet heeft de rechtbank zonder motivering gegrond verklaard. De staatssecretaris van Financiën heeft hiertegen beroep in cassatie ingesteld. A-G Niessen stelt voorop dat de Awb vereist dat een schriftelijke uitspraak de gronden van de beslissing vermeldt. Wanneer de uitspraak strekt tot gegrondverklaring van het beroep is voorts vereist dat wordt vermeld welke geschreven of ongeschreven rechtsregels of welk algemeen rechtsbeginsel is geschonden. Hoewel niet expliciet geregeld in de Awb, gelden deze eisen volgens de advocaat-generaal ook voor uitspraken op verzet. Het belang van het motiveren van rechterlijke uitspraken is er volgens A-G Niessen in gelegen dat duidelijk moet zijn welke gedachtegang door de rechter gevolgd is. Alleen op deze wijze kunnen uitspraken zowel voor partijen, als voor de hogere rechter en voor derden controleerbaar en aanvaardbaar gemaakt worden.

Nu de rechtbank in haar uitspraak, na vermelding van het procesverloop en een uiteenzetting van de standpunten van partijen, het verzet zonder enige motivering gegrond heeft verklaard, kan de uitspraak volgens A-G Niessen niet in stand blijven.

Verder lezen
Terug naar overzicht