Ongunstige behandeling samenlevingsvormen en adoptie (2004.23.3097)


De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief vragen beantwoord over de gevolgen van Nederlandse samenlevingsvormen in Frankrijk.

Voor de gunstige fiscale gevolgen, die aan een in Frankrijk gehanteerde vorm van geregistreerd partnerschap (PACS) zijn verbonden, komen alleen (buitenlandse) partners in aanmerking indien zij een Frans PACS (pacte civil de solidarité) sluiten. De PACS is op 13 oktober 1999 door het Franse parlement goedgekeurd en ingevoerd bij wet van 15 november 1999.

De Pacs kan onder bepaalde voorwaarden worden gesloten tussen twee meerderjarige individuen van verschillend of van hetzelfde geslacht om het samenwonen te regelen. Aan de PACS zijn allerlei rechten en plichten verbonden, en ook fiscale gevolgen. De fiscale gevolgen hebben onder meer betrekking op het schenkings- en successierecht. De PACS heeft echter als zodanig geen gevolg voor de gerechtigdheid van de pacsés tot elkaars nalatenschap; door het sluiten van een PACS worden de partners niet automatisch elkaars erfgenaam. Zij dienen daartoe zelf bij de notaris voorzieningen te treffen. Voor het sluiten van een PACS moet een verklaring van niet gehuwd zijn worden overlegd. De staatssecretaris geeft aan dat hij er niet mee bekend is dat deze verklaringen in Nederland worden afgegeven, in strijd met de realiteit, zodat in Frankrijk een PACS kan worden aangegaan. Voorts is de staatssecretaris van mening dat de wens om te voorkomen dat men in geval van overlijden onderworpen is aan de Franse heffing, geen reden is om toe te staan dat personen die de Nederlandse nationaliteit hebben een Franse PACS sluiten. Verder blijkt uit de gestelde vragen dat adoptie op grond van het Franse internationale privaatrecht slechts mogelijk is indien één van de betrokkenen in Frankrijk zijn woonplaats heeft. Hij bevestigt dat dit voor tweedehuizenbezitters in Frankrijk een probleem vormt en dat hieraan bij de verdragsonderhandelingen met Frankrijk aandacht wordt geschonken.

De redactie van Vakstudie Nieuws merkt op dat de kern van dit probleem is dat Frankrijk aan een notariële samenlevingsovereenkomst, een Nederlands geregistreerd partnerschap en een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet dezelfde gevolgen wil verbinden als aan het PACS. Er moet daarom worden gewerkt aan een voorstel waarin de criteria worden beschreven om tot wederzijdse erkenning te komen van samenlevingsvormen waaraan dezelfde gevolgen worden verbonden als aan een huwelijk. Hierbij merkt de redactie op dat het noodzakelijk is dat dit onderwerp wordt geregeld binnen de Europese Unie zodat wordt voorkomen dat ditzelfde probleem zich ook voordoet of gaat voordoen in de relatie met andere EU-landen.

Staatssecretaris van Financiën 4 mei 2004, IFZ2004/200U, V-N 2004/26.19

Verder lezen
Terug naar overzicht