Ontbinding van rechtspersonen (2002.41.2233)


Beschrijving van de procedurele aspecten van ontbinding en vereffening van rechtspersonen, zoals deze zijn opgenomen in de artt. 19 en volgende van Boek 2 BW.

De auteur bespreekt achtereenvolgens de verschillende wijzen van ontbinding, te weten:

a. door een besluit van de algemene vergadering of, bij een stichting, van het bestuur;
b. door het intreden van een gebeurtenis die volgens de statuten de ontbinding tot gevolg heeft;
c. indien de rechtspersoon failliet is verklaard, door opheffing van het faillissement wegens de toestand…
Verder lezen