Ontslag bewindvoerder vanwege royement door Branchevereniging (2009.01.2007)


De kantonrechter heeft van 23 personen wier vermogen onder bewind is gesteld, klachten ontvangen over het functioneren van hun bewindvoerder (X). De kantonrechter heeft de klachten voorgelegd aan X en hem om commentaar gevraagd. Het betrof klachten inzake het niet tijdig uitvoeren van betalingen, het niet of niet tijdig doen van aanvragen ten behoeve van rechthebbenden, de schade die dat tot gevolg had en de toon van de communicatie met rechthebbenden. Naar aanleiding van de gegrond bevonden klachten en het feit dat X op een aantal klachten geen…

Verder lezen