Onverschuldigde betaling en faillissement (1997.49.2460)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 5 september 1997, RvdW 1997, 165 C; Notafax nr 234, waarin is beslist dat de curator verplicht is om een zonder rechtsgrond verrichte betaling, die berust op een kennelijke misslag, direct terug te storten zonder dat door de betaler de afwikkeling van de boedel behoeft te worden afgewacht, zonder dat in de faillissementskosten behoeft te worden gedeeld en met voorbijgaan van de aanspraken van de andere boedelcrediteuren. De maatschappelijke wenselijkheid van de door de Hoge Raad gekozen oplossing…

Verder lezen