Ook ter inzage gelegde informatie mag gevraagd worden dit te openbaren


Rechtbank Almelo oordeelde recent dat uit jurisprudentie niet is af te leiden dat informatie die ooit ter inzage heeft gelegen, niet meer met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) openbaar gemaakt kan worden. De rechtbank oordeelde dat de Wob een te beperkt toepassingsbereik zou krijgen als ervan moet worden uitgegaan dat de Wob alleen van toepassing is op informatie die nooit ter inzage heeft gelegen of anderszins openbaar is geweest, maar thans niet of niet meer voor iedereen opvraagbaar is. Het feit dat gegevens openbaar zijn geweest of zijn gemaakt moet niet ertoe leiden dat verstrekking van deze gegevens met een beroep op de Wob geweigerd kan worden. In casu ging het Wob-verzoek om kopieën van de kandidatenlijsten voor gemeenteraadsverkiezingen, maar de uitspraak heeft ook betekenis voor de vastgoedwereld. In deze casus weigerde de gemeente gehoor te geven aan een Wob-verzoek. De rechtbank kon zich echter niet verenigen met het standpunt van de gemeente dat stukken die ooit ter inzage hebben gelegen reeds openbaar zijn of dat nu veel moeite kost om ze te vinden of dat ze niet meer vindbaar zijn of niet. De rechtbank oordeelde dus anders. De stukken moesten openbaar gemaakt worden.

Rechtbank Almelo, 10-03-2011, 09 / 1362 WAV; LJN BP7229

Verder lezen
Terug naar overzicht