Op weg met de Wabo (deel II)


In deel I van ons artikel 1 over de eerste ervaringen met de Wet algemene bepalingen omgevings­recht (Wabo) hebben we een aantal ontwikkelingen in de wetgeving geschetst. Inmiddels zijn er weer enkele actuele ontwikkelingen te melden. In dit tweede deel zullen we verder gaan met de bespreking van de eerste contouren in de jurisprudentie over de toepassing van de Wabo. Daarbij zullen we in het bijzonder stil staan bij de omvang van een project en de rechtspraak over de vraag of een project al dan niet vergunningsvrij mag worden uitgevoerd. Ten slotte resteren nog enkele losse eindjes die de aandacht behoeven in het kader van de bespreking van de eerste contouren in de rechtspraak over de Wabo. 2

1 Ontwikkelingen wetgeving

1.1 Omgevingswet

Zoals we in ons vorige artikel reeds hebben vermeld, heeft minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangekondigd dat ze in het voorjaar van 2012 wil komen met een eerste voorstel voor een Omgevingswet. Inmiddels heeft zij de beleidsbrief ‘Eenvoudig beter’ aan de Tweede kamer gestuurd. Daarin worden de hoofdlijnen van de voorgenomen fundamentele herziening van het omgevingsrecht geschetst. 5 Uit de beleidsbrief volgt dat de nieuwe ‘Omgevingswet’ het omgevingsrecht opnieuw flink op z’n kop zal zetten. De minister kondigt aan dat naast de Wabo ook de Wro en de Tracéwet geheel zullen worden vervangen door de nieuwe Omgevingswet. Alle onderwerpen die in de nieuwe wet worden geregeld zullen dus verdwijnen uit de bestaande wetgeving. Daartoe worden (delen van) de bestaande wetten ingetrokken. De planning van de Minister is er op gericht om de nieuwe wet in 2013 in werking te laten treden…

Verder lezen
Terug naar overzicht