Over (ir)regulier bij deelneming en aanmerkelijk belang (1997.45.3494)


Onder het begrip tegenprestatie voor de ab-heffing (art. 20c Wet IB) vallen alle uitgaven die ter zake van de verkrijging zijn gedaan, rekening houdend met alle veranderingen die uit hoofde van de contractuele verhouding in de oorspronkelijke prijs zijn aangebracht. Herziening van de koopprijs, door bijbetalingen of terugbetalingen, leidt tot een dienovereenkomstige bijstelling van de verkrijgingsprijs.

De vervreemding van een ab-pakket vindt plaats ten tijde van het totstandkomen van de wilsovereenstemming tussen koper en verkoper. Het is mogelijk dat na het sluiten…

Verder lezen