Over levering en bezitsverschaffing van onroerende zaken (2008.19.2005)


V en K sluiten een koopovereenkomst inzake een perceel grond, maar de levering door middel van het opmaken van een notariële akte gevolgd door inschrijving daarvan, is niet geschied. Ingegaan wordt op de vraag wat precies de goederenrechtelijke gevolgen zijn van een dergelijke transactie. Wordt K door de feitelijke levering bezitter (te kwader trouw)? De rechtbank wijst de vordering van de erven K tot een verklaring voor recht waarin zij als eigenaar van de grond worden genoemd, toe op grond van bezit te goeder trouw gedurende tien jaar…

Verder lezen