Overeenkomsten van koop en hypotheek vernietigd ex artikel 26 WVG


V verkoopt aan K percelen grond waarop een WVG-voorkeursrecht van de gemeente G rust. Levering zal geschieden na wijziging van de bestemming tot bedrijventerrein. K moet de vordering overnemen die A als financier op V heeft. K sluit daarna een kredietovereenkomst met bank B ter financiering van de aankoop van de grond en van projectontwikkeling.

V verleent aan B hypotheek op de percelen tot zekerheid van het door K aan B uit hoofde van de kredietovereenkomst verschuldigde.

G verzoekt de Rechtbank de overeenkomsten van koop, kredietverlening en…

Verder lezen