Overgangsrecht bij overdracht van aandelen op naam (1998.36.2813)


Van Olffen geeft in het kort de uitspraak van Hof Amsterdam van 22 februari 1996 weer, zie ook Notafax 1998, nr 99. Volgens die uitspraak is art. III lid 7 van de Overgangsregeling alleen van toepassing als na 1 januari 1993 - de datum waarop de wet die verplicht tot overdracht van aandelen op naam bij notariële akte in werking trad - de 'verkrijger' de aandelen overeenkomstig het nieuwe recht levert aan een derde. De overgangsbepaling zou dan geen betrekking hebben op overdrachten die vóór 1 januari 1993…

Verder lezen