Overname taken van de product- en bedrijfschappen


In het Regeerakkoord is afgesproken dat de product- en bedrijfschappen worden opgeheven waarbij een aantal vrijkomende publieke taken zal worden overgenomen door de Minister van Economische Zaken. Een wetsvoorstel tot opheffing van de bedrijfslichamen is thans in voorbereiding.

In een ontwerpregeling van de ministers van Economische Zaken en voor Wonen en Rijksdienst wordt een voorstel gedaan tot het wijzigen van de Regeling dierlijke producten. Met deze wijziging zullen de regels van het productschap over de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen worden overgenomen door de minister van Economische Zaken. De regels liggen in het verlengde van Verordening EG nr. 543/2008 en Verordening EG nr. 1234/2007 wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee. De Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) wordt belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften. In een begeleidende brief geeft minister Kamp van Economische Zaken aan dat deze werkzaamheden van het COKZ op termijn zullen worden ondergebracht bij de NVWA.

Naast de wijziging van de Regeling dierlijke producten wordt er met een algemene maatregel van bestuur voor gezorgd dat een aantal andere taken verbonden aan de verordeningen van de bedrijfslichamen wordt overgenomen. De verordeningen hebben onder meer betrekking op de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen.

Ontwerpregeling wijziging van de regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen

Besluit van 30 juni 2014 over de wijziging van diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen

Verder lezen
Terug naar overzicht