Overschrijding uitspraaktermijn rechter is geen grond voor herziening


Samenvatting

Belanghebbende heeft een verzoek om herziening van een uitspraak van het hof ingediend, gebaseerd op het feit dat het hof (blijkbaar) de in art. 8:66 Awb genoemde termijn van zes weken heeft overschreden. Een tweede grond voor het herzieningsverzoek is het feit dat, mede door de gedoogcultuur van B en W het desbetreffende pand in een onveilige situatie is komen te verkeren.

Hof Den Bosch (NTFR 2008/956) heeft geoordeeld dat de overschrijding van de termijn van art. 8:66 Awb geen grond oplevert voor herziening en verwijst bij dit oordeel naar de parlementaire geschiedenis. De overige aangevoerde omstandigheden waren niet aan de orde bij de vaststelling van de waarde per 1 januari 2001 en kunnen dus ook niet tot herziening leiden.

De Hoge Raad heeft het ingestelde cassatieberoep ongegrond verklaard onder verwijzing naar art. 81 Wet RO.

Verder lezen
Terug naar overzicht