Overzicht van de wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2002 (2002.05.3030)


De auteur geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Successiewet die op 1 januari 2002 in werking zijn getreden (zie ook FBN 2001, nrs 25, 35, 37, 43 en 57). Het betreft:

- een uitbreiding van het partnerbegrip;
- een ophoging van de vrijstelling van successierecht voor de langstlevende;
- de afschaffing van de 60%-waardering voor de eigen woning;
- overheveling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten van artt. 25 en 26 Invorderingswet naar art. 35b e.v. Successiewet;
Verder lezen