Pachter heeft geen voorkeursrecht indien koper afstand doet van eigen-gebruik-opzegging


Art 7:380 BW

Hof Arnhem heeft geoordeeld over een voorkeursrecht van een pachter. De casus was als volgt: Een perceel grond wordt door A, verpachter, verpacht aan B, pachter. A is met B in overleg getreden over een mogelijke verkoop van de grond aan B, dus aan de pachter.

B heeft interesse getoond, maar A besluit aan een derde, C te verkopen.

Die derde, C, heeft schriftelijk jegens B verklaard dat C afstand doet van zijn recht om de pacht op te zeggen wegens dringend eigen gebruik van de grond. B is teleurgesteld en stelt A aansprakelijk en stelt dat A schadeplichtig is omdat B erop mocht vertrouwen dat B de grond kon kopen en hij een voorkeursrecht heeft als pachter.

Het Hof wijst de vordering van B af en wel omdat sinds 1 september 2007 op grond van art. 7:380, lid 1, letter e, BW een pachter geen voorkeursrecht heeft indien de koper schriftelijk verklaart afstand te doen van zijn bevoegdheid om de pacht op te zeggen wegens dringend eigen gebruik. Het Hof stelt vast dat C hieraan heeft voldaan en mitsdien pachter B geen voorkeursrecht heeft.

Hof Arnhem 8 november 2011, nr. 200.078.264 (LJN BU5527)

Verder lezen
Terug naar overzicht