Pandrecht op aandelen ondanks statutair verbod (2007.31.2944)


In de financieringspraktijk komt het voor dat een pandrecht dient te worden gevestigd op aandelen doch dat de statuten een dergelijke verpanding niet toestaan.
Eén van de mogelijkheden is om het pandrecht te vestigen en wel van rechtswege onder opschortende voorwaarde van een wijziging van de statuten. Schrijver behandelt achtereenvolgens hoe een dergelijke verpanding dient plaats te vinden en welke risicos dit voor de bank met zich meebrengt, vooropgesteld dat het in het belang van de pandgever is om mee te werken aan de statutenwijziging.
Het doel van een pandrecht onder…

Verder lezen