Parlementaire geschiedenis van de totstandkoming en invoering van titel 7.3 BW: schenking - 05 Overgangsrecht aanpassing overige wetgeving


Artikel I

De artikelen 68a tot en met 75 en 79 tot en met 81 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing op de door deze wet aangebrachte wijzigingen in de wetgeving buiten de Boeken 3 tot en met 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel II

Met betrekking tot giften bij huwelijkse voorwaarden, gedaan ingevolge afdeling 3 van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek zoals deze afdeling gold tot aan het tijdstip van in werking treden van deze wet, blijft artikel 62, tweede zin, van de Faillissementswet zoals deze bepaling gold tot aan het tijdstip van in werking treden van deze wet, van toepassing in faillissementen die na het in werking treden van deze wet worden uitgesproken alsmede in gevallen waarin de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen na het in werking treden van deze wet van toepassing is verklaard.

MvT

Ook bij de wijzigingen die dit wetsvoorstel aanbrengt in de wetgeving buiten Boek 4 en Titel 7.3 nieuw BW kunnen problemen van overgangsrecht ontstaan.
Dit overgangsrecht wordt, voor zover het de wijzigingen in de Boeken 3, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek betreft, rechtstreeks door de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek geregeld. Voor de overige wijzigingen is dat niet het geval. Evenmin wordt dit geregeld door wetsvoorstel 26 822, houdende Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte (Overgangsrecht), dat de Overgangswet nieuw BW aanvult met overgangsrechtelijke bepalingen in verband met Boek 4 en Titel 7.3.
In de memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel is aangekondigd dat eventueel in verband met het onderhavige wetsvoorstel benodigde overgangsbepalingen in dit wetsvoorstel zelf zullen worden opgenomen.2

Artikel I

Evenals in het twaalfde gedeelte van de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw BW – waarin afzonderlijke overgangsbepalingen zijn opgenomen voor de aanpassingen in de overige wetgeving in verband met de Boeken 3, 5 en 6 – wordt een aantal bepalingen van algemene aard uit de Overgangswet nieuw BW van overeenkomstige toepassing verklaard voor het overgangsrecht in verband met de wijzigingen buiten de Boeken 3 tot en met 7 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat daarbij om die uit titel 3 van die wet met algemene bepalingen omtrent de geldigheid, vernietigbaarheid en nietigheid van rechtshandelingen. Hoofdregel is ook hier de onmiddellijke werking van het nieuwe recht (artikel 68a Overgangswet).

Artikel II

Onmiddellijke werking van het nieuwe recht geldt ook voor de afschaffing van de bijzondere regeling voor giften bij huwelijkse voorwaarden. Aan deze giften verbindt de Faillissementswet in artikel 62 twee regels, waarvan de eerste naast artikel 35b van die wet overbodig is. De tweede beschermt de begiftigde echtgenoot tegen zijn crediteuren in faillissement of schuldsanering. Het is uit een oogpunt van rechtszekerheid billijk…

Verder lezen
Terug naar overzicht