Plaats van reclamedienst verder uitgelegd


Samenvatting

Een in Oostenrijk gevestigde vennootschap, Athesia Advertising, exploitante van een reclamebureau, koopt op eigen naam en voor Oostenrijkse en Duitse klanten reclameruimte van Italiaanse media (kranten, tijdschriften, radio en televisie). Zij doet dit vanuit Oostenrijk en beschikt niet over een vaste inrichting in Italië. Wel heeft zij een dochtermaatschappij in Italië, Athesia Druck, die zij heeft aangewezen als haar fiscaal vertegenwoordiger. De door haar verrichte diensten op het gebied van de reclame zijn belast. De facturen zijn gesteld op beide namen van de vennootschappen. Athesia Advertising verricht vervolgens, in voorkomend geval, haar eigen diensten ten behoeve van haar klanten. Aangezien de btw is betaald in Italië heeft Athesia Druck aan de Italiaanse belastingautoriteiten, overeenkomstig de Dertiende richtlijn, verzocht om teruggaaf. In de naar aanleiding van een opgelegde naheffingsaanslag volgende procedure door de verwijzende rechter gestelde prejudiciële vraag verklaart het Hof van Justitie EG voor recht: ter zake van diensten op gebied van de reclame wordt de plaats van de dienst, wanneer de ontvanger van de dienst is gevestigd buiten het grondgebied van de EG, in beginsel, volgens art. 9, lid 2, sub e, Zesde Richtlijn vastgesteld op de plaats waar de ontvanger zijn zetel heeft. De lidstaten kunnen evenwel gebruikmaken van de in art. 9, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn voorziene bevoegdheid om in afwijking van voornoemd beginsel de plaats van de betrokken diensten vast te stellen in het binnenland van de betrokken lidstaat. Indien gebruik wordt gemaakt van de in art. 9, lid 3, sub b, Zesde Richtlijn voorziene bevoegdheid, wordt een dienst op…

Verder lezen
Terug naar overzicht