Praktijkgids Allergenen - 12 Bijlage 4 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 828/2014 betreffende de voorschriften voor de voorlichting van de consument over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen


DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten1, en met name artikel 36, lid 3, onder d),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Mensen met coeliakie lijden aan een permanente glutenintolerantie. Tarwe (d.w.z. alle Triticum-soorten, zoals durumtarwe, spelt en khorasantarwe), rogge en gerst zijn granen waarvan wetenschappelijk vaststaat dat zij gluten bevatten. Het gluten in die granen kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van personen met een glutenintolerantie en daarom moeten zij de consumptie ervan vermijden.

(2) Dankzij informatie over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen moeten personen met een glutenintolerantie thuis en buitenshuis een gevarieerde voedingskeuze kunnen maken.

(3) Verordening (EG) nr. 41/2009 van de Commissie2 bevat geharmoniseerde regels betreffende de voorlichting van de consument over de afwezigheid („glutenvrij") of de verminderde aanwezigheid van gluten („met zeer laag glutengehalte") in levensmiddelen. De regels van die verordening zijn gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en waarborgen dat de consument niet wordt misleid of in verwarring raakt door inconsequente informatie over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen.

(4) In het kader van de herziening van de wetgeving betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen wordt Verordening (EG) nr. 41/2009 vanaf 20 juli 2016 ingetrokken krachtens Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad3. Overeenkomstig de voorschriften van artikel 36, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 is het zaak dat de informatie over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen ook na die datum op relevante wetenschappelijke gegevens gebaseerd blijft en de consument niet misleidt of in verwarring brengt. Het is daarom noodzakelijk dat — met het oog op de toepassing van die voorschriften op de door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven verstrekte informatie over de afwezigheid of de verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen — uniforme voorwaarden in de Unie worden gehandhaafd en deze voorwaarden moeten op Verordening (EG) nr. 41/2009 zijn gebaseerd.

(5) Sommige levensmiddelen worden speciaal geproduceerd, bereid en/of verwerkt om het glutengehalte van een of meer glutenbevattende ingrediënten te verlagen of om de glutenbevattende ingrediënten door andere van nature glutenvrije ingrediënten te vervangen. Andere levensmiddelen worden uitsluitend geproduceerd van ingrediënten die van nature glutenvrij zijn.

(6) De verwijdering van gluten uit glutenbevattende granen gaat gepaard met aanzienlijke technische moeilijkheden en economische beperkingen en daarom is het moeilijk volledig glutenvrije levensmiddelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht