President Rechtbank Rotterdam 05-04-2001 (Van den Emster), JAR 2001, 93


Loon (overhevelingstoeslag). CAO.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 93.

In de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten is bepaald dat, indien geen overeenstemming bestaat tussen werkgever en werknemers over een andere oplossing, de lonen per 1 januari 2001 met 1,9% verhoogd moeten worden. ECT is met de vakbonden in een protocol behorend bij de ondernemings-CAO van 1 april 1997 tot 31 december 1998 overeengekomen dat partijen met elkaar in overleg zullen treden over de gevolgen van verlaging of afschaffing van de overhevelingstoeslag. Uitgangspunt daarbij is dat een oplossing kostenneutraal moet zijn voor zowel ECT als zijn medewerkers en dat deze niet moet doorwerken in de pensioenen van de werknemers. Dit overleg heeft niet plaatsgevonden. In de CAO van 1 januari 1999 tot 1 maart 2001 is de bepaling niet teruggekeerd. De vakbonden vorderen thans dat ECT veroordeeld wordt om de lonen van zijn werknemers met 1,9% te verhogen. ECT stelt hier niet toe verplicht te zijn. De president is van oordeel dat uit het protocol bij de CAO 1997/1998 niet volgt dat de overlegplicht over de overhevelingstoeslag beperkt was tot het geval waarin duidelijkheid over een nieuwe regeling inzake de overhevelingstoeslag zou zijn verkregen tijdens de looptijd van deze CAO. Evenmin blijkt uit het protocol dat de wijziging van de overhevelingstoeslag gedurende de looptijd van de CAO zou moeten plaatsvinden. De vakbonden zijn dan ook nog steeds gebonden aan de overlegplicht. Dat deze niet in de nieuwe CAO 1999/2001 is opgenomen, leidt niet tot een ander oordeel. Niet gebleken is dat er afspraken zijn gemaakt in de nieuwe CAO die tegemoet komen aan de uitgangspunten van kostenneutraliteit en niet-doorwerking in de pensioenen. Het onderwerp overhevelingstoeslag wordt geheel niet genoemd in de nieuwe CAO. Dit duidt er volgens de president op dat partijen ervan uit zijn gegaan dat het protocol onder de oude CAO nog geldig was. De vakbonden zijn dan ook gehouden eerst overleg te voeren over de overhevelingstoeslag alvorens van een loonsverhoging sprake kan zijn

Verder lezen
Terug naar overzicht