President Rechtbank Utrecht 01-03-2001 (Van der Burg), JAR 2001, 64


Concurrentiebeding. (functiewijziging).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 64.

De werknemer is op 15 maart 1995 bij de werkgever in dienst getreden als accountmanager. Tussen partijen is toen een concurrentiebeding overeengekomen. Per 22 oktober 1999 is het dienstverband na opzegging door de werknemer geëindigd. Op 10 januari 2000, dan wel - formeel - op 1 september 2000 is de werknemer weer bij de werkgever in dienst getreden. Hij ontving toen een veel hoger salaris en hield zich bezig met de introductie van een nieuw product in Nederland. Per 31 december 2000 heeft de werknemer opnieuw ontslag genomen en is hij voor een met de werkgever concurrerende onderneming gaan werken. De werkgever vordert naleving door de werknemer van het concurrentiebeding. De werknemer stelt dat dit niet meer geldt, omdat het bij zijn tweede indiensttreding niet opnieuw is overeengekomen. De president volgt het standpunt van de werknemer. Het tweede dienstverband kan niet beschouwd worden als een voortzetting van het eerste dienstverband, mede gezien de verstreken tussenpoos tussen beide dienstverbanden en de wijziging in de werkomstandig- heden en in de gezagsverhouding tussen partijen. Bovendien zijn bij de tweede indiensttreding andere arbeidsvoorwaarden overeengekomen dan bij de eerste overeenkomst. Voor zover het tweede dienstverband als een voortzetting van het eerste zou moeten worden beschouwd, zou gelden dat de functie van de werknemer zodanig ingrijpend is gewijzigd toen hij in september 2000 de verantwoordelijkheid kreeg voor de inkoop en verkoop van een geheel nieuw product, dat het concurrentiebeding daardoor vervallen zou zijn. Het beding had derhalve opnieuw overeengekomen moeten worden bij de tweede indiensttreding. Tot slot kan de werknemer ook niet meer gehouden worden aan het oude concurrentiebeding, dat qua tijdsduur nog niet is verstreken, omdat aan de werking van dit beding een einde is gekomen toen de werknemer opnieuw bij de werkgever in dienst trad

Verder lezen
Terug naar overzicht