Privatisering. Nadere verkenning van een al te gemakkelijk ingeslagen wet (1997.36.2342)


Onder bovenstaande titel heeft Maeyer op 21 maart 1997 zijn afscheidsrede als hoogleraar handelsrecht uitgesproken. Deze rede beoogt een bijdrage te leveren tot een kritische bezinning van de overheid op de vraag of het zin heeft voor een bepaalde overheidstaak een rechtspersoon op te richten en de keuze alsdan tussen een publiekrechtelijke rechtspersoon (een zelfstandig bestuursorgaan) en een privaatrechtelijke rechtspersoon (men zie ook ND 97.36.2341).

Van der Burg bespreekt de afscheidsrede. Hij onderschrijft het betoog van Maeyer, waarbij deze zijn pijlen van toorn richt…

Verder lezen