Protocol betreffende arbitrageclausules, Genève, 24-09-1923 [Tekst geldig vanaf 21-09-1925]

[Tekst geldig vanaf 21-09-1925]


Protocol on Arbitration Clauses.

The undersigned, being duly authorised, declare that they accept, on behalf of the countries which they represent, the following provisions:

 1. Each of the Contracting States recognises the validity of an agreement whether relating to existing or future differences between parties subject respectively to the jurisdiction of different Contracting States by which the parties to a contract agree to submit to arbitration all of any differences that may arise in connection with such contract relating to commercial matters or to any other matter capable of settlement by arbitration, whether or not the arbitration is to take place in a country to whose jurisdiction none of the parties is subject.

  Each Contracting State reserves the right to limit the obligation mentioned above to contracts which are considered as commercial under its national law. Any Contracting State which avails itself of this right will notify the Secretary-General of the League of Nations, in order that the other Contracting States may be so informed.

 2. The arbitral procedure, including the constitution of the Arbitral Tribunal, shall be governed by the will of the parties and by the law of the country in whose territory the arbitration takes place.

  The Contracting States agree to facilitate all steps in the procedure which require to be taken in their own territories, in accordance with the provisions of their law governing arbitral procedure applicable to existing differences.

 3. Each Contracting State undertakes to ensure the execution by its authorities and in accordance with the provisions of its national laws of arbitral awards made in its own territory under the preceding articles.

 4. The Tribunals of the Contracting Parties, on being seized of a dispute regarding a contract made between persons to whom Article I applies and including an Arbitration Agreement whether referring to present or future differences which is valid in virtue of the said article and capable of being carried into effect, shall refer the Parties on the application of either of them to the decision of the Arbitrators.

  Such reference shall not prejudice the competence of the judicial tribunals in case the agreement of the arbitration cannot proceed or becomes inoperative.

 5. The present Protocol, which shall remain open for signature by all States, shall be ratified. The ratifications shall be deposited as soon as possible with the Secretary-General of the League of Nations, who shall notify such deposit to all the Signatory States.

 6. The present Protocol will come into force as soon as two ratifications have been deposited. Thereafter it will take effect in the case of each Contracting State, one month after the notification by the Secretary-General of the deposit of its ratification.

 7. The present Protocol may be denounced by any Contracting State on giving one year's notice. Denunciation shall be effected by a notification adressed to the Secretary-General of the League, who will immediately transmit copies of such notification to all the other Signatory States and inform them of the date on which it was received. The denunciation shall take effect one year after the date on which it was notified to the Secretary-General, and shall operate only in respect of the notifying State.

 8. The Contracting States may declare that their acceptance of the present Protocol does not include any or all of the undermentioned territories: that is to say their colonies, overseas possessions or territories, protectorates or the territories over which they exercise a mandate.

  The said States may subsequently adhere separately on behalf of any territory thus excluded. The Secretary-General of the League of Nations shall be informed as soon as possible of such adhesions. He shall notify such adhesions to all Signatory States. They will take effect one month after the notification by the Secretary-General to all Signatory States.

  The Contracting States may also denounce the Protocol separately on behalf of any of the territories referred to above. Article 7 applies to such denunciation.

A certified copy of the present Protocol will be transmitted by the Secretary-General to all the Contracting States.

Done at Geneva on the twenty-fourth day of September, one thousand nine hundred and twenty-three, in a single copy, of which the French and English texts are both authentic, and which will be kept in the archives of the Secretariat of the League.


Protocol betreffende arbitrage-clausules.

De ondergeteekenden, behoorlijk hiertoe gemachtigd, verklaren namens de landen, die zij vertegenwoordigen, de volgende bepalingen te aanvaarden:

 1. Ieder van de Verdragstaten erkent de geldigheid tusschen partijen, welke onderscheidenlijk onderworpen zijn aan de rechtspraak van verschillende Verdragstaten, van het compromis evenals van de compromissoire clausule waarin de partijen bij een overeenkomst zich verbinden om in zaken van koophandel of ten aanzien van elke andere aangelegenheid, die vatbaar is om geregeld te worden langs den weg van uitspraak van scheidsmannen bij compromis, de geschillen, welke uit bedoelde overeenkomst kunnen voortvloeien, geheel of gedeeltelijk aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen, ook wanneer bedoelde uitspraak van scheidsmannen plaats moet hebben in een ander land dan dat aan welks rechtspraak elk van de partijen bij de overeenkomst onderworpen is.

  Iedere Verdragstaat behoudt zich de vrijheid voor, de bovenbedoelde verplichting te beperken tot de overeenkomsten, die volgens zijn nationaal recht worden beschouwd als handelsovereenkomsten. De Verdragstaat, die van deze bevoegdheid gebruik maakt, zal den Secretaris-Generaal van den Volkenbond hiermede in kennis stellen, opdat dit aan de andere Verdragstaten zal kunnen worden medegedeeld.

 2. De scheidsrechterlijke procedure met inbegrip van de samenstelling van het scheidsgerecht, wordt geregeld door den wil der partijen en door de wet van het land, op het grondgebied waarvan de arbitrage plaats heeft.

  De Verdragstaten verbinden zich alle processueele handelingen, die op hun grondgebied moeten plaats hebben, te vergemakkelijken overeenkomstig de bepalingen, die in hun eigen wetgeving scheidsrechterlijke procedure bij compromis regelen.

 3. Iedere Verdragstaat verbindt zich de uitvoering van de scheidsrechterlijke uitspraken, welke op zijn grondgebied krachtens de voorafgaande artikelen zijn gewezen, door zijn autoriteiten en overeenkomstig de bepalingen van zijn nationale wet te verzekeren.

 4. De rechterlijke colleges van de Verdragstaten waarbij een geschil wordt aanhangig gemaakt, dat betrekking heeft op een overeenkomst gesloten tusschen personen als bedoeld in artikel 1 en dat een compromis of een compromissoire clausule bevat welke krachtens genoemd artikel geldig is en in toepassing kan worden gebracht, zullen de betrokkenen, op vordering van een hunner verwijzen naar de uitspraak van de scheidsmannen.

  Deze verwijzing zal geen invloed hebben op de bevoegdheid van de rechterlijke colleges, in geval om eenigerlei reden het compromis, de compromissoire clausule of scheidsrechterlijke uitspraak vervallen is of ophoudt van kracht te zijn.

 5. Dit Protocol, dat geteekend zal kunnen worden door alle Staten, zal worden bekrachtigd. De bekrachtigingen zullen zoo spoedig mogelijk worden nedergelegd bij den Secretaris-Generaal van den Volkenbond, die van de nederlegging zal kennis geven aan alle Staten, die het Protocol onderteekend hebben.

 6. Dit Protocol zal in werking treden, zoodra twee bekrachtigingen zijn nedergelegd. Daarna zal dit Protocol voor iederen Verdragstaat in werking treden één maand nadat de Secretaris-Generaal van den Volkenbond kennis zal hebben gegeven van de nederlegging van de bekrachtiging door dien Staat.

 7. Dit Protocol zal door iederen Verdragstaat met een opzeggingstermijn van één jaar kunnen worden opgezegd. De opzegging zal geschieden door middel van een tot den Secretaris-Generaal van den Volkenbond gerichte kennisgeving. Deze zal onmiddellijk aan alle Staten, die het Protocol onderteekend hebben, afschrift van deze kennisgeving doen toekomen met vermelding van den datum waarop de opzegging ontvangen is.

  De opzegging zal van kracht worden één jaar na den datum, waarop daarvan aan den Secretaris-Generaal werd kennis gegeven. Zij zal slechts gelden voor den Verdragstaat, die van de opzegging zal hebben kennisgegeven.

 8. De Verdragstaten zullen vrij zijn om te verklaren, dat hunne aanvaarding van dit Protocol zich niet uitstrekt over alle of eenige van de hierna genoemde gebieden, te weten: koloniën, overzeesche bezittingen of gewesten, protectoraten of gebieden waarover zij een mandaat uitoefenen.

  Deze Staten zullen later afzonderlijk kunnen toetreden tot het Protocol voor elk van deze aldus uitgesloten gebieden. De toetredingen zullen zoo spoedig mogelijk aan den Secretaris-Generaal van den Volkenbond worden medegedeeld, die hiervan zal kennis geven aan alle Staten die het Protocol onderteekend hebben. De toetredingen zullen van kracht worden één maand nadat de Secretaris-Generaal hiervan zal hebben kennis gegeven aan alle Staten die het Protocol hebben geteekend.

  De Verdragstaten zullen eveneens het protocol afzonderlijk kunnen opzeggen voor elk van de hierboven bedoelde gebieden. Artikel 7 is van toepassing op deze opzegging.

Een eensluidend gewaarmerkt afschrift van dit Protocol zal door den Secretaris-Generaal aan alle Verdragstaten worden toegezonden.

Gedaan te Genève den vierentwintigsten dag van September negentien honderd drie en twintig in een enkel exemplaar, waarvan de Engelsche en Fransche tekst beide als authentiek zullen gelden en dat bewaard zal blijven in het archief van den Volkenbond.

Verder lezen
Terug naar overzicht